Szukaj
Opcje wyszukiwania

Szukaj na forum

Szukaj na Tibia.com

Mehrah asram cha mehe than

Mehrah asram cha mehe than


Lokalizacja: Ankrahmun
Mehrah asram cha mehe than. Uth a'thul at cha there. Orum tha cha elik jahara. Udhun zah fahr mal. Chamek at uthul hatradek asram. Mehrem alir iktha at uthun. Kasin tha Ur ch helim doh. Mah dah direm. Athul as hathu, athul as dofah, athul as mereth. Cha ukhtu muhn dahra. Sethor mah amin dah. At meruhm cha me dah. Chamek persim kaharah bah tufi. Moh dah rah. Moh Udhin cha uthul. Meheth Zuhl tha berah.